โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี