โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561

ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา