โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (ไหว้พระ 9 วัด) ประจำปี 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (ไหว้พระ 9 วัด) ประจำปี 2561

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 11.00 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี