โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ จังหวัดชัยนาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561

ณ จังหวัดชัยนาท