โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และการพูดในที่สาธารณะ”

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และการพูดในที่สาธารณะ”

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1