โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ”

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ”

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561

เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1