โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2