โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

16 – 17 มิถุนายน 2561  ณ The Boom เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา