โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

30 มิถุนายน 2561 – 1 กรกฎาคม 2561  ณ The Boom เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา