โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1