สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีไทย จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 43/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (พื้นสนามวอลเล่ย์บอล) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 6 ชุด (พร้อมติดตั้ง) กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน (Protein Analyzer) โดยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)) จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบริการ รับ-ส่ง ประชาสัมพันธ์ที่มาเข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 2,9,16 มิถุนายน 2562 (ส่งเสริม) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 42/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ 45 (ทางเข้ามัสยิดดารุลอิสลาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047347219) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 41/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 6 ชุด (พร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในสำนักงานกองสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 40/2562 การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์หาปริมาณ ไนโตรเจน (Protein Analyzer) โดยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl) จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 39/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลพระพรหม บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (เลขที่โครงการ 61127243690) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 38/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 4 รายการ สำนักการศึกษา (ศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4 ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพยานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 36/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สำนักการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 37/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 35/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue