สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 51 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาด(อาคารศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักการคลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2561การจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ) รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 และเดือน พฤศจิกายน 2560 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการสังคม และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อผ้าระบายคละสีและผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue