สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายจราจร บริเวณเส้นทางลัด ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ๑๒ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127022252) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 9/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเดินเท้าเลียบคลองมะขามโพรงเชื่อมท้ายซอยเรวดี 23 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างทำซุ้ม Start & Finish การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2562 การจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี 2561 จำนวน 2,500 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 7/2562 การจ้างก่อสร้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2562 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ครั้งที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED ระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 5/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 20181019 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 4/2562 ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) จำนวน 12 คัน เพื่อรับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนทบุรี 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20181019 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง Server) เทศบาลนครนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue