สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
74/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลอกท่อระบายน้ำถนนสามัคคีช่วงแยกถนนประชาชื่น -คลองลำเสือตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087082694) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2561 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรคนเดินข้าม จำนวน 2 จุด (บริเวณหน้าโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 153-51-0005 และบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 153-54-0003) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในงานช่างศิลป์ ฝ่ายสถานที่ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 3 ลำ) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมนาฬิกาและประติมากรรมไก่พร้อมระบบกลไกลการเคลื่อนไหวอัตโนมัติบริเวณหอนาฬิการท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี (หมายเลจครุภัณฑ์ 183-00-0001) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำบริเวณอุทยานรมกุฏดรมยสราญ ๖หมายเลขครุภัณฑ์ 465-46-0019, 055-50-0251) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเหล็กตะแกรงดักขยะ และเหล็กตะแกรงฝาบ่อสถานีสูบน้ำซอยบ่อปลา 114-44-0006 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดฝาบ่อพักเหล็กน้ำเสียบริเวณถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น – แยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และถนนวัดบัวขวัญ (ประชานิเวศน์ 3) ช่วงแยกโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ – แยกวัดบัวขวัญ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 73/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รสบัสโดยสาร ดีเซล แบบปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 72/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 71/2561 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 70/2561 จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศเทศบาลฯ จ้างโครงการจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 69/2561 ซื้อตู้สารบบแบบรางเลื่อน IEM-200 ขนาดไม่น้อยกว่า 4800 x 2136 ) 2370 มม. จำนวน 2 ตู้ (พร้อมติดตั้ง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 68/2561 จ้างเหมาปรับปรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue