สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เอกสารเลขที่ 22-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027093833) รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 21-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017138257) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2562 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล จำนวน 2 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 37 รายการ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 18/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น.๓) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027034394) รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 17/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น๑) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027032251) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:62027093833) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขน บริเวณวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:62017138257) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 5 คัน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ (แบบเดินท่อ) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเลขที่ 16/2562 ลว. 21 มกราคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยติวานนท์ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127174101) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 15/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองสารสนเทศภาษีและทรพย์สิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue