จ้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

จ้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X จำนวน 2 เครื่อง สำหรัีบใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 และห้องประชุมเล็กชั้น 2 แขวงท่าทราย

ตามเอกสารรายงานขออนุมัติซื้อเลขที่ 39/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วงเงิน 83,999.28 บาท

ผู้ขายคือ บริษัท ดีแอลอาร์พี ซาวด์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายเลขที่ 204/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 83,999.28 บาท