จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องฉายภาพ LED Projector/เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องฉายภาพ LED Projector/เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 รายการ

วงเงิน 96,407.00 บาท

**ผู้รับจ้างคือ บริษัท วิทซ์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตามบันทึกเลขที่ 211/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 96,407 บาท