ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ 494.99 Kb