ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 350,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 รายการ 607.90 Kb