ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 331,700 บาท

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท กรรัตน์การบัญชีและการพิมพ์ จำกัด

เป็นเงิน 331,700 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างผลิตวีดีทัศน์การดำเนินการจัดระเบียบเลขที่บ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 648.70 Kb