ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 4,300,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 330.74 Kb