ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 200,000 บาท

ผู้รับจ้าง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงิน 188,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 100.99 Kb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 251.43 Kb