ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,500 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองบางขวาง จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0388 และ 055-50-0389) 282.69 Kb