ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,406,690 บาท

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด

เป็นเงิน 2,406,690 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ สำนักการปลัดเทศบาลนนทบุรีและสำนักงานแขวงท่าทราย 292.93 Kb