ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง

-บริเวณรอบโรงงานปรับคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ 3

-สวน 72 พรรษา ประชานิเวศน์ 3

สวน 80 พรรษา ประชานิเวศน์ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 849,420 บาท

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด

เป็นเงิน 849,420 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินเอกสารของทางราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง 199.74 Kb