ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,546,000 บาท

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เป็นเงิน 3,546,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาคสามสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 อาคาร 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย 198.93 Kb