เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มกราคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5890504 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองาน (presentation) พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ เช่น โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ Webmaster@nakornont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

www.nakornnont.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 8/2561 การจ้างจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 5.11 Mb