ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561 1.62 Mb