ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 385,000 บาท

ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท มหาวารีมาศ จำกัด

เป็นเงิน 288,900 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กกลุ่มวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 360.79 Kb