ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

เป็นเงิน 744,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี 6 สนามบินน้ำ 393.41 Kb