ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342,400 บาท

ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง คือ บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวสท์วอเตอร์ จำกัด

วงเงินที่จะจ้าง 342,400 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำตะกอนหมุนเวียนหมายเลข 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 110-44-0047 546.53 Kb