ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและแนวเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน

ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้สอบถามผ่านทางอิเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th  หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลนครนนทบุรี จะชี้แจงรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นในเว็บไซต์ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76.11 Kb
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48.94 Kb
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 254.14 Kb
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 502.59 Kb