ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท

ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย คือ บริษัท ณิชาภัณฑ์ จำกัด

วงเงินที่จะซื้อ 473,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ 884.59 Kb