ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,0000 บาท

ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ๊กซ์ปอรต์ จำกัด

เป็นเงิน 348,5000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 299.78 Kb