ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาได้ คือ องค์การเภสัชกรรม

เป็นเงิน 152,600 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 297.58 Kb