ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท ฮัวถอ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นเงิน 435,029.90 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ 247.01 Kb