ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 331,700 บาท

ผู้รับจ้าง คือ โรงพิมพ์กรรัตน์

เป็นเงิน 331,700 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์นครนนท์มุ่งพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ระดับชาติ 781.26 Kb