ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  169,520.10 บาท

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด

เป็นเงิน 169,520.10 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 676.07 Kb