ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 316,600 บาท

**ผู้ขาย คือ บริษัท ไททาเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

**ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 113/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

**เป็นเงิน 316,600 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 841.58 Kb