ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,000 บาท

**ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด

**ตามสัญญาจ้างเลขที่ 114/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

**เป็นเงิน 168,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 219.46 Kb