ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ: ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:  7,000,000 บาท

 

เอกสารไฟล์แนบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 319.09 Kb
TOR ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ ด้านถนนรัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 98.28 Kb