ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร: 134,370.60 บาท

**ผู้ขาย คือ บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม แม็กคานิคอล พาร์ทเนอร์ จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายที่ 115/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เป็นเงิน 137,370.60 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 244.47 Kb