ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 482,262.91 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 694.17 Kb