ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร: 6,000,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 567.36 Kb