ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการศึกษา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 2,000,000

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นเงิน 480,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 รายการ 517.36 Kb