ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 457,000 บาท

 

*ผู้ขายคือ บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 159/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 457,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 328.90 Kb