ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี (โครงการปุ๋ยยชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี (โครงการปุ๋ยยชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชการและแผนงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 331,700 บาท

*ผู้รับจ้าง คือ โรงพิมพ์กรรัตน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 153/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นเงิน 331,700 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี (โครงการปุ๋ยยชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ) 279.84 Kb