ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครง: สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 210,000 บาท

**ผู้ขายของ คือ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 170/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เป็นเงิน 203,300 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 270.71 Kb