ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

/หน่วยงาน: ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา

วงเงินงประมาณที่ได้รับจัดสรร: 15,000,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนิินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี 799.87 Kb