ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท

*ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท แมจิครูทส์ จำกัด ตามบันทึกเลขที่ 149/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 498,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 293.48 Kb