ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 75 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 75 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000 บาท

*ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท เด็น-เมท จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 152/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นเงิน 317,315 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 75 รายการ 1.07 Mb