ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าบริเวณหอนาฬิกาและหน้าวิทยาลัยมหาดไทย (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0167,055-45-0168

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าบริเวณหอนาฬิกาและหน้าวิทยาลัยมหาดไทย (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0167,055-45-0168)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 353,314  บาท

*ผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท มิกซ์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงินที่จะจ้าง 353,314 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าบริเวณหอนาฬิกาและหน้าวิทยาลัยมหาดไทย (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-45-0167,055-45-0168 776.91 Kb