ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0378) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-55-0158) บ่อสูบน้ำซอยงามวงศ์วาน 19

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0378) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-55-0158) บ่อสูบน้ำซอยงามวงศ์วาน 19

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 110,809.20 บาท

ผู้เสนอราคาที่ได้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย วงเงินที่จะจ้าง 110,809.20 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-55-0378) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 112-55-0158) บ่อสูบน้ำซอยงามวงศ์วาน 19 442.58 Kb