ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0254 และ 055-54-0255) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004) สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (ซอยเรวดี)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0254 และ 055-54-0255) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004) สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (ซอยเรวดี)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 475,379.60 บาท

ผู้เสนอราคาที่ได้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย วงเงินที่จะจ้าง 475,379.60 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0254 และ 055-54-0255) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ 019-46-0004) สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อน้อย (ซอยเรวดี) 337.37 Kb